1. Bu beyan, flyanka.com (“flyanka” markası ve bu marka kapsamında yer alan diğer markalar) (bundan böyle “ flyanka” olarak anılacaktır.) (FLYANKA …… ŞİRKET BİLGİLERİ) gizlilik politikasını ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal aydınlatma yükümlülüğünü içerir. “ flyanka”, siteyi/mobil uygulamayı ziyaret eden kullanıcıların, bireysel ve kurumsal anlamda gizliliğini korumak ve sitede/mobil uygulamada sunulan tüm hizmetlerden en iyi şekilde faydalanmasının sağlanabilmesi amacıyla; bilgi ve veri güvenliği için çeşitli ilkeler benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri; “ flyanka” ve bağlı tüm siteler, mobil uygulamaları ve tüm alt hizmetler üzerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. “ flyanka” site ve mobil uygulamalarını kullanmakla bu ilkelerin tümü Kullanıcılar (hizmet alan ve hizmet veren) tarafından kabul edilmiş addolunur.
 2. İşbu sözleşmede yer alan tanımlar şu şekildedir;

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kullanıcılar: Hizmet alan(son tüketici/müşteri) ve hizmet veren(işveren)
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, demek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

 1. “ flyanka”, üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi “ flyanka” ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler (eğer üyelik gerçekleştiyse) Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, aksi belirtilmedikçe üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.
 2. “ flyanka” için kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği en ön planda tutulmaktadır. Kullanıcıların sisteme girmiş olduğu bilgiler, gizlilik ve güven içinde, ayrıca bu verilerin kritik olduğunun bilincinde olarak, korunmaktadır. Ayrıca, sektörel gelişmeler ve veri güvenliği alanındaki gelişen tehlikeler, sürekli olarak takip edilerek ve düzenli testler yürütülerek olası saldırılara ve veri hırsızlığı teşebbüslerine karşı koruma sağlanmaktadır.
 3. “ flyanka”, kullanıcılarının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin alınmaksızın pazarlama yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
 4. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, “ flyanka”, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 5. “ flyanka” 5651 sayılı yasada ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde belirtilen işlem verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.
 6. “ flyanka”, sağladığı hizmet içerisinden ve mobil uygulamalarından başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını, anketlerini yayınlayabilir. “ flyanka” kullanıcıları bu formlar, duyurular, anketler ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine / hizmetlerine / mobil uygulamalarına yönlendirebilir. “ flyanka”, bu link (bağlantı) yoluyla erişilen diğer sitelerin ve/veya mobil uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına, ayrıca barındırdıkları görsel, metinsel her tür içeriklerine ilişkin olarak hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
 7. Kullanıcılar, site üzerinden bağlantı sağlanan üçüncü kişi ve kurumlara ait sitelerde bulunan hesaplarının gizlilik ve güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu üçüncü tarafların gizlilik politikasından “ flyanka” sorumlu tutulamaz.
 8. Kullanıcılar, site/mobil uygulama üzerindeki hesap ve şifrelerinin güvenliğinden ve gizliliğinden kendisi sorumludur. Sitenin/mobil uygulamanın kullanımı sırasında veya hizmet alımı sırasında herhangi bir verinin yedeklenmemesinden, zarar görmesinden veya herhangi bir kişisel verinin zarar görmesinden doğacak zararlardan “ flyanka” sorumlu değildir.

Kullanıcılara ait bireysel / kurumsal bilgiler, ad ve soyad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıları tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. “ flyanka”, işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. “ flyanka”, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;
 

  1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta da etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
  2. “ flyanka”’un kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
  3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
  4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.
 1. “ flyanka”, hizmet verene, ürün satana ait olan stok bilgilerine, adresine, müşteri sayısına, müşterilerinin tercih etmiş olduğu ürünlere, uygulama sayesinde ne kadar kazanç elde ettiğine ilişkin bilgileri iş ortakları ile paylaşabilecektir. Hizmet veren buna açık rıza göstermektedir.
 2. “ flyanka”, hizmet, mal alanın(son tüketici) kullanıcı adı saklı kalmak kaydıyla; yaşı, boyu, cinsiyeti, konumunu, tercih etmiş olduğu ürünleri, hizmet veren kullanıcı ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da paylaşabilmektedir. Hizmet alan bu duruma açık rıza göstermektedir.
 3. “ flyanka”, kendisine verilen gizli bilgileri işbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm teknik, hukuki ve yönetimsel tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.
 4. Sitede/Mobil uygulamada ücretli olarak sunulan hizmetten, satılan ürünlerden faydalanılması durumunda, Kullanıcıların, Site üzerinden yaptıkları hizmet alımı, ürün alımı sırasında ödeme kuruluşu veya ödeme aracısı üzerinden toplanan kredi kartı bilgileri, satın alınan hizmetlerin faturalandırılması amacıyla kullanılabilmektedir.

Online olarak kredi kartı ile yapılan hizmet veya ürün alımlarının ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği “ flyanka” tarafından Kredi Kartları Dolandırıcılığıma karşı denetlenmektedir. Bu sebeple, ilk defa hizmet veya ürün alımında bulunan bazı Kullanıcıların öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doğruluğunun onaylanması gerekebilir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartı sahibi Kullanıcı ile veya ilgili banka ile irtibata geçilebilir.
 

 1. “ flyanka” göndereceği e-postalarda, hiçbir şekilde kredi kartı numarası, kullanıcı adı, şifre veya parola talep etmez. E-postalarda yer alan veriler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. “ flyanka”, Kullanıcı e-postalarından aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez. Bu konuda güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 2. “ flyanka”, kullanıcıların site ve mobil uygulamalardaki kullanım bilgilerini, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak, Uygulama kullanımı hakkındaki bilgileri IP ya da Sosyal Ağ hesabı kullanıcı verileri ile elde edebilir. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamak olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesi ve mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.
 3. “ flyanka” tarafından site ya da mobil uygulama içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren veya info@flyanka.com’ adresine soru soran kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, “ flyanka” ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Anketler veya info@flyanka.com yolanacak maillerden elde edilecek bilgiler, anlaşma gereği 3. Partiler tarafından sunulan hizmetler olabilir.
 4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, elde edilen kişisel veriler “ flyanka” tarafından, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle işlenebilir.
 5. Elde edilen kişisel veriler, yurtiçi veya yurtdışında “ flyanka”’un çalıştığı hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede ilgili mevzuat ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde veriler aktarılabilir, depolanabilir, işlenebilir.
 6. Kişisel veriler, (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iv) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması sebeplerinden biri veya birkaçı ile kişisel veri sahibinin rızası alınmaya gerek olmaksızın işlenebilir.
 7. Kullanıcılar, “flyanka”’a başvurarak kendisiyle ilgili;
  1.  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,
  2.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.